header

Organisatie > Bestuur

Bestuur

Het dagelijks bestuur van het stamboek is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de vereniging. Naast het dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er nog een aantal andere bestuursfuncties. De dagelijkse en gangbare zaken worden door het bestuur besloten. Bij belangrijke zaken welke bv. veel invloed kunnen hebben op het ras of impact op de vereniging zelf, raadpleegt het bestuur de ledenraad om samen tot een besluit te komen. Door het bestuur worden voorstellen gedaan welke op de algemene vergadering besloten worden.

Onderstaand een schema van de organisatiestructuur van het BWB stamboek.

 

organisatieschema-1

 

 

Regio indelingen

– Het stamboek kent in Nederland 4 regio’s;

– Regio Noord-Oost

– Regio Centraal

– Regio Zuid-West

– Regio Limburg

Elke regio heeft zijn eigen regiobestuur en per twintig leden één afgevaardigde in de ledenraad

 

Het bestuur van het Belgisch-Wit-Blauw Stamboek Nederland werkt volgens de door haar opgestelde statuten en huishoudelijk reglement, welke voor het laatst zijn herzien en vastgesteld in 2004 tijdens de algemene ledenvergadering. Deze zijn voor leden op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat, een nieuw lid krijgt deze bij het aangaan van het lidmaatschap toegezonden.

 

Alle besturen binnen het stamboek bestaan uit mensen die op vrijwillige basis de belangen van andere leden behartigen en het ras/vereniging een warm hart toe dragen.